ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﯿﺮ

ﮐﻔﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﮐﻔﯿﺮﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن ﮐﻮه ﻫﺎي ﻗﻔﻘﺎز واﻗﻊ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎزي ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه را از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ . اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻒ Kef در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮﺷﯽ وﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮي ﺑﺎﻻي ﺻﺪ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﻔﻘﺎز ﯾﮑﻪ ﺗﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . آﻧﻬﺎ راز ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﻤﺮ زﯾﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان راز ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﮐﻔﯿﺮ را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﮔﻮارش وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﺮي واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ . ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ درﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آن درﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﯿﺮ:

 • اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت دودي روده و درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ
 • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
 • درﻣﺎن آﻟﺮژي ﻫﺎ
 • درﻣﺎن اﺳﻬﺎل و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ روده
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ
 • درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ
 • درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
 • درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺎﯾﭙﺮ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ
 • ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ، ﭘﯿﺮدوﮐﺴﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ
 • ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﻓﯿﺒﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 • ﻣﺆﺛﺮ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي آراﯾﺸﯽ )
 • ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا
 • ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﺦ روده اي
 • ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه از اﺛﺮ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
 • ﻫﻀﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﯿﺮ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در آن

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ:

ﮐﻔﯿﺮداراي ارزش ﺑﺎﻻي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺳﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ وﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، اﯾﮑﺴﻤﯽ ﻗﻠﺐ و اﻧﺮژي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺰه ﻣﻼﯾﻢ ﮐﻔﯿﺮو ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻠﻮر ﻣﯿﮑﺮﺑﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق و ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ در ﻣﻌﺪه وﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮﯾﺴﺘﺎﻟﺘﯿﮏ روده ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮐﻔﯿﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﻏﺬا در روده ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ و اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ وآﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻔﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺴﺎد در روده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﮕﺮدد دراروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان Functional Foods (ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ) ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻔﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻔﯿﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪودي از دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎري دارد . اﺳﯿﺪﻻﮐﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﻔﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﮐﺎزﺋﯿﻦﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ pH ﺑﻪ ۵٫۲ ﺗﺎ ۵٫۳ ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻏﺎز و در pH ﺣﺪود۴٫۶ ﺗﺎ ۴٫۴ ﮐﻪ ﮐﺎزﺋﯿﻦ از زﻧﺠﯿﺮه اﻣﻼح آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد وﮐﻠﺴﯿﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﻻﮐﺘﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ وارد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در ﮐﻔﯿﺮ اﯾﺠﺎد رﺳﻮب ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎزﺋﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻮزﭘﭙﺘﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ازت ﻏﯿﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺨﺎﻃﺮوﺟﻮد ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در ﮐﻔﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﻤﯿﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﺑﻌﻀﯽ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ ، RNA، DNA و ATP و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان

ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻤﺒﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎﻣﻘﺪار وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﯽ ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯽ ، ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯽ ، اﺳﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ وﻣﺨﻤﺮﻫﺎ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﯽ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ۱۰۹ – ۱۰۸ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ۱۰۸ ﻋﺪد در ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﻮ و ﻫﺘﺮوﻓﺮﻣﻨﺘﯿﺘﯿﻮ ،ﻣﺰوﻓﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﻮﻣﯿﻞ ﺣﺪود ۶۵ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و۲۰ درﺻﺪ را اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻬﺎي ﺗﺮش ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮز و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮز ، ﺑﻘﯿﻪ درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﯿﺮ

داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ (kefir grains)

داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﮐﻠﻢ ﺑﻮده و ﻫﺮ داﻧﻪ ۳ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ .داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪي ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ۱۳درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ۲۴ درﺻﺪ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﻌﻼوه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ آن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻔﯿﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽ:

اﯾﻨﺮوش ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲ ﺗﺎ ۱۰ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮي ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ دﻣﺎي ۲۰

ﺗﺎ ۲۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﻨﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد . ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﺮ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ) داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

وﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت

ﮐﺎﻣﻼً ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ اﻣﺎ در روش ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮐﻔﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ، از ﺳﻪ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﻓﺮآﯾﻨﺪﺻﻨﻌﺘﯽ:

ﺑﺮاﯾﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮق ﺗﻌﺪادي از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اروﭘﺎ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎي ﻟﯿﻮﻓﯿﻠﯿﺰه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﭽﺮﻫﺎ از داﻧﻪ اي ﮐﻔﯿﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺎﻟﭽﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮو ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ( ( DVS ﺑﺮاي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺻﻮﻻًا ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪت ﻣﺎدﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ روز در ۴درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮاص ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻔﯿﺮ

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮐﻔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻮده دﻟﻤﻪ اي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﻗﻮام و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺰه ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮح ﺑﺨﺶ و ﮐﻤﯽ ﮔﺎزدار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﺮآورده واﺟﺪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﺨﺼﻮص از ﻓﺮم ﻻﮐﺘﻮز ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺪود – ۰٫ ۸ ﺗﺎ ۰٫۹اﻧﺪﮐﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ و ﺳﻮﮐﺴﯿﻨﯿﮏ و ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

دي اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻄﺮ ﮐﻔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻔﯿﺮ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي B1,B2 و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺮي : ﻣﺘﭽﯿﻨﮑﻒ درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺮي زودرس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ در روده ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮي زودرس و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﺮي ﻣﺜﻞ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات pH ﻣﺤﯿﻂ روده ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددﺣﺘﻤﺎً رواﻧﻪ ۱ اﻟﯽ ۲ ﻟﯿﻮان ﮐﻔﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎداب ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻔﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ :

 1. ﮐﻔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﯿﻮه
 2. ﮐﻔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 3. ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت

 

 

ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ

دراﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻔﯿﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي آﻟﺮژﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﻞ ، ﺳﺮﻃﺎن واﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﮐﻔﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﺎﻟﭽﺮﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﻔﯿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﻬﺶ زا ( ﻣﻮﺗﺎژن ) ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻨﺪول و اﯾﻤﯿﺪازول ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺎ ﮐﻔﯿﺮ و ﺑﺎاﺳﻔﻨﮕﻮ ﻣﯿﻠﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي آن در دو ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه و ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻔﯿﺮ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﻌﻀﯽ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺛﺮ آرام ﮐﻨﻨﺪه اش ﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه B ، B1 و B12 و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K ﺑﻮده ﻟﺬا در ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ و ﮐﺒﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻔﯿﺮ

ﮐﻮﻣﯿﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺣﺪود ۲۳۰٫۰۰۰ رأس اﺳﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮﻣﯿﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﺸﻮد . ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪ اي ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻟﻤﻮدا ﮐﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر و ﺟﺰء ﻋﺸﺎﯾﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻮﻣﯿﺲ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﯿﺮي ﺑﺎ ﻗﺸﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي و داراي ﺷﮑﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺎن ، ﮐﻮﻣﯿﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و ﻣﺨﻤﺮﺑﯽ ﻧﺎم ﺗﻮروﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺮآورده ﻧﻬﺎﯾﯽ واﺟﺪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ و اﺗﺎﻧﻮل وﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻮﻣﯿﺲ راﯾﺤﻪ ﺗﺮش ﻣﺨﺼﻮص آن اﺳﺖ واﻟﺘﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻔﯿﺮ ، ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﺎن دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺒﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در روﺳﯿﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮﻣﯿﺲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.